Lentokentän alueen moninaiskäyttö – hallinto- ja operointimalli 2017

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Sodankylän lentokentän alue
Vastuutaho: Sodankylän kunta, operointitoimijat (ohjausryhmässä edustettuna)
Aikataulu: 2017

Lentokentän alueen moninaiskäyttö – hallinto- ja operointimallin käyttöönotto

Hallintomallin mukaisen organisoitumisen päätavoitteena on tukea Lentokentän alueen moninaiskäytön toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia tarkoituksenmukaisilla omistus-, vastuualue-, operointi- ja rahoitusrakenteilla.

Sodankylän lentokentän alueelle ja toimintympäristöön rakentuva palvelukeskittymä on lukuisten sidosryhmien yhteisiä tavoitteita edistävä projekti, jonka toiminnan lähtökohtana on toiminnan toteuttaminen yhteistyöverkostossa.

Alueen hallinnointia- ja operointia ohjaa Sodankylän kunnan Kehittämispalvelut yhdessä Tähtikunta Oy:n kanssa.

Lisätiedot: Vt. elinkeinokoordinaattori Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.


Lentokentän länsipuolen asemakaava

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Lentokentän länsipuolen asemakaava
Vastuutaho: Sodankylän kunta – Kaavoituksen ja mittauksen vastuualue
Aikataulu: Asemakaavoituksen laatiminen käynnistetään tarvittaessa

Sodankylän lentokentän alueen kehittämisessä varaudutaan tarvittaessa laatimaan asemakaava erikseen määritellylle alueelle. Asemakaavassa tultaisiin osoittamaan lentokentän alueen (kiitoalueen länsipuoli) käytön sekä rakentamisen järjestäminen ja siten luomaan perusta maanomistajan (Sodankylän kunta) ja yritysten välisten investointihankkeiden muotoutumiselle. Vahvistettu Kirkonkylän osayleiskaava (2014) ohjaa asemakaavan laadintaa.

Asemakaavan laadinnassa otettaisiin huomioon alueen toimijoiden kehitystarpeet ja ilmailutoiminnan palvelutarpeet. Asemakaavassa määriteltäisiin yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjattaisiin rakentamista. Lisäksi siinä esitettäisiin rakennusten muoto ja sijoittuminen, liikennejärjestelyt, pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus, kerrosala sekä rakennustapaa koskien julkisivumateriaalit.

Lisätiedot: DATES, Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.


Lapin Ilmailukeskus – LIK

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Lapin Ilmailukeskus Sodankylän lentopaikalle
Vastuutaho: Sodankylän Ilmailukerho ry koordinoi
Aikataulu: avoin

Sodankylän Ilmailukerho ry on käynnistänyt hankkeen, jossa se valmistelee yhdessä Lapin maakunnan muiden ilmailukerhojen kanssa urheiluilmailukeskuksen perustamista Sodankylän lentopaikalle. Kyseessä on hanke, jossa Sodankylään luotaisiin uusi monimuotoinen harrasteilmailun koulutuskeskus toimitiloineen. Ilmailukeskus tarjoaisi ilmailun koulutus- ja harrastetilat sekä ilmailuympäristön monipuoliselle, koko maakuntaa palvelevalle harrasteilmailutoiminnalle.

Lentokentän alueella käynnissä oleva Arktisen testausympäristön kehittämishanke – DATES huomioinut edellä esitetyn urheiluilmailukeskuksen sijoittautumisen lentokenttäalueelle toimintojen sijoittumisen selvityksessä.

Lisätiedot:

Sodankylän Ilmailukerho ry
Puheenjohtaja Kari Korvanen
Tel. 0400 970 130, kari.korvanen@sodik.fi